Sys­tem tra­ce­abi­lity – automat spawalniczy

Wyko­nany przez nas auto­mat spa­wal­ni­czy prze­zna­czony do spa­wa­nia kor­pusu prze­kładni kie­row­ni­czej, gdzie wyma­gane jest uło­że­nie koło­wej spo­iny, został przez naszych inży­nie­rów wypo­sa­żony dodat­kowo w sys­tem tra­ce­abi­lity pozwa­la­jący kon­tro­lo­wać i reje­stro­wać para­me­try każ­dej wyko­na­nej przez maszynę spo­iny.

System zapew­nia pełną kon­trolę pro­cesu spa­wa­nia i posiada funk­cję moni­to­ro­wa­nia oraz reje­stra­cji para­me­trów pro­cesu. Dedy­ko­wany ser­wer reje­struje war­to­ści natę­że­nia i napię­cia prądu spa­wa­nia oraz posuwu drutu dla każ­dego pro­du­ko­wa­nego detalu z czę­sto­tli­wo­ścią 10 Hz (prób­ko­wa­nie co 100 ms).

Przej­rzy­sty inter­fejs umoż­li­wia dostęp do danych archi­wal­nych i wyświe­tla­nie ich w for­mie wykre­sów. System umoż­li­wia rów­nież usta­wia­nie gra­nicy tole­ran­cji dla każ­dego reje­stro­wa­nego para­me­tru, co zapew­nia infor­ma­cję zwrotną do układu ste­ro­wa­nia w przy­padku wystą­pie­nia war­to­ści para­me­trów prze­kra­cza­ją­cych dopusz­czalne odchy­le­nia. Pozwala to wykryć nie­zgod­no­ści w pro­ce­sie spa­wa­nia pro­duktu bez­po­śred­nio na eta­pie pro­duk­cji, w momen­cie wyko­ny­wa­nia kon­tro­lo­wa­nej ope­ra­cji.

Tego typu roz­wią­za­nia można sto­so­wać do róż­nych detali wyma­ga­ją­cych ukła­da­nia cią­głych lub prze­ry­wa­nych spoin koło­wych, gdzie wyma­gana jest kon­trola pro­cesu z reje­stro­wa­niem wybra­nych para­me­trów spa­wa­nia.

Przy­kła­dem maszyn, gdzie wyko­rzy­sta­li­śmy powyż­sze roz­wią­za­nia są nasze jedno- i dwusta­no­wiskowe auto­maty spa­wal­ni­cze ASJ i ASJdp z manu­al­nym i auto­ma­tycz­nym usta­wie­niem pal­ni­ków oraz sys­temem moni­to­ro­wa­nia i reje­stra­cji pro­cesu spa­wa­nia. Podobne roz­wią­za­nia zasto­so­wa­li­śmy także do naszych auto­ma­tów spa­wal­ni­czych, słu­żą­cych do linio­wego ukła­da­nia spoin.