Remonty maszyn

Produk­cja nowych maszyn i urzą­dzeń to aktu­al­nie najważ­niej­sza i najszer­sza dzia­łal­ność Spółki Apena-Remont Sp. z o. o. We współ­pracy z naszymi klien­tami opra­co­wu­jemy koncep­cję maszyny lub urzą­dze­nia, wyko­nu­jemy projekt i pełną doku­men­ta­cję konstruk­cyjną, sche­maty insta­la­cji oraz opra­co­wu­jemy odpo­wied­nie układy stero­wa­nia i układy bezpie­czeń­stwa.

W ramach komplek­sowej reali­za­cji wyko­nu­jemy także wszyst­kie potrzebne części i podze­społy, dobie­ramy i kupu­jemy niezbędne kompo­nenty handlowe, wyko­nu­jemy montaż mecha­niczny z insta­la­cjami i progra­mo­wa­niem sterow­ni­ków PLC oraz paneli OP. Po urucho­mie­niu i pracy testo­wej tworzymy dodat­kową doku­men­ta­cję z opisem dzia­ła­nia maszyny lub urzą­dze­nia oraz wszyst­kie wyma­gane instruk­cje i zesta­wie­nia pod ozna­cze­nie CE i wysta­wie­nie dekla­ra­cji zgod­no­ści WE.

Nowa, zbudo­wana przez nas maszyna lub urzą­dze­nie jest dostar­czana do zama­wia­ją­cego i urucha­miana w jego siedzi­bie przy udziale naszego serwisu. Zapew­niamy sprawne, szyb­kie i komplek­sowe urucho­mie­nie, spraw­dze­nie para­me­trów pracy oraz prze­szko­le­nie perso­nelu klienta. Na wszyst­kie produ­ko­wane przez nas maszyny i urzą­dze­nia udzie­lamy gwaran­cji oraz zapew­niamy szybką reak­cję na zgło­szone awarie.

Nasze zaple­cze konstruk­cyjno-tech­no­lo­giczne z doświad­czo­nym perso­ne­lem, sprzę­tem kompu­te­ro­wym oraz progra­mami wspo­ma­ga­ją­cymi proces projek­to­wa­nia typu Auto­CAD, Solid Edge oraz Sprute CAM umoż­li­wiają nam tworze­nie nowych, opty­mal­nych rozwią­zań tech­nicz­nych. Rozwi­jamy apli­ka­cje o dużym stop­niu auto­ma­ty­za­cji, wyko­rzy­stu­jące roboty i mani­pu­la­tory prze­my­słowe przy zapew­nie­niu odpo­wied­niego poziomu ukła­dów bezpie­czeń­stwa. Nasze nowe produkty są bezpieczne, wydajne i zaawan­so­wane tech­no­lo­gicz­nie, a zasto­so­wane rozwią­za­nia tech­niczne i dobrej jako­ści kompo­nenty handlowe, zapew­niają długą eksplo­ata­cję naszych maszyn i urzą­dzeń przy niskich nakła­dach na prze­glądy i konser­wa­cje.

Zapra­szamy do współ­pracy!

Nasze realizacje na całym świecie


Obecnie zatrudniamy ponad 100 pracowników
ze średnim i wyższym wykształceniem technicznym, kwalifikacjami i uprawnieniami potwierdzonymi kursami i certyfikatami państwowymi oraz doświadczeniem zawodowym wielokrotnie sprawdzonym przy wykonywaniu realizacji