Remonty maszyn

Remonty maszyn i urzą­dzeń prze­my­sło­wych to nasza główna dzia­łal­ność, od początku swojej aktyw­no­ści gospo­dar­czej prowa­dzimy prace remon­towe na różnych typach maszyn.

Specja­li­zu­jemy się w remon­tach kapi­tal­nych i bieżą­cych maszyn śred­nio­ga­ba­ry­to­wych (maks. 15 t) w szcze­gól­no­ści obra­bia­rek, pras oraz urzą­dzeń dedy­ko­wa­nych, głów­nie dla prze­my­słu moto­ry­za­cyj­nego oraz elek­tro­ma­szy­no­wego.

Prace remon­towe dla każdej maszyny lub urzą­dze­nia obej­mują:

  • Uzgod­nie­nia z klien­tem – proces bezpo­śred­nich rozmów i wstęp­nej oceny stanu tech­nicz­nego maszyny lub urzą­dze­nia oraz analizy specy­fi­ka­cji tech­nicz­nej klienta,
  • Usta­le­nie osta­tecz­nego zakresu prac – etap ten obej­muje końcowe usta­le­nia doty­czące zakresu remontu i moder­ni­za­cji, zale­ca­nych kompo­nen­tów handlo­wych, części zamien­nych oraz innych, dodat­ko­wych wyma­gań klienta.
  • Przy­go­to­wa­nie kalku­la­cji – na bazie doko­na­nych uzgod­nień doty­czą­cych zakresu prac, zasto­so­wa­nych kompo­nen­tów handlo­wych oraz klasy bezpie­czeń­stwa wyko­ny­wana jest kalku­la­cja końcowa remontu,
  • Demon­taż i rege­ne­ra­cja części – etap obej­muje całko­wity demon­taż maszyny lub urzą­dze­nia, rege­ne­ra­cję lub wymianę części i kompo­nen­tów oraz malo­wa­nie korpusu i osłon bezpie­czeń­stwa,
  • Ponowny montaż i prace insta­la­cyjne – nowe i zrege­ne­ro­wane części oraz zespoły zostają ponow­nie zamon­to­wane do odświe­żo­nego korpusu maszyny. Na tym etapie wyko­ny­wane są także nowe insta­la­cje i system stero­wa­nia maszyny lub urzą­dze­nia.
  • Urucho­mie­nie – etap ten obej­muje rozruch wstępny i końcowy, pracę testową połą­czoną z próbną produk­cją oraz opty­ma­li­za­cję osią­ga­nych para­me­trów tech­nicznych,
  • Odbiór wstępny z udzia­łem klienta – etap obej­muje spraw­dze­nie osią­ga­nych para­me­trów maszyny w naszej siedzi­bie, z udzia­łem przed­sta­wi­cieli klienta. Odbiór jest prze­pro­wa­dzany wg proce­dur i wyma­gań zama­wia­ją­cego,
  • Odbiór końcowy – po pozy­tyw­nym wyniku odbioru wstęp­nego maszyna lub urzą­dze­nie jest wysy­łane do klienta. Po zain­sta­lo­wa­niu i podłą­cze­niu w siedzi­bie klienta odbiór maszyny jest wyko­ny­wany ponow­nie.
  • Zakoń­cze­nie prac remon­to­wych – po potwier­dze­niu przez klienta zgod­no­ści osią­ga­nych przez maszynę lub urzą­dze­nie para­me­trów z wyma­ga­niami specy­fi­ka­cji proces remontu zostaje zakoń­czony. Klient otrzy­muje uaktu­al­nioną doku­men­ta­cję DTR maszyny, sche­maty nowych insta­la­cji oraz dekla­ra­cję zgod­no­ści CE.

Nasze realizacje na całym świecie


Doświad­czony i zaan­ga­żo­wany perso­nel Spółki Apena-Remont
gwaran­tuje wysoką jakość prowa­dzo­nych prac oraz speł­nie­nie wyma­gań krajo­wych i euro­pej­skich.
Nasze dzia­ła­nia, poziom tech­niczny oraz ciągłe podno­sze­nie kwali­fi­ka­cji zapewniają satys­fak­cję klien­tów.