Przemysł 4.0

Przemysł 4.0 – czyli automatyzacja, robotyzacja i monitorowanie procesów produkcyjnych – to aktualnie najważniejsze projekty rozwojowe w naszej firmie.

ROBOTYZACJA

Dyspo­nu­jemy opro­gra­mo­wa­niem oraz wła­snym sta­no­wiskiem zro­bo­ty­zo­wa­nym, prze­zna­czonym do prze­pro­wa­dza­nia symu­la­cji i testów w ramach reali­zo­wa­nych przez nas pro­jek­tów robo­ty­za­cji pro­ce­sów pro­duk­cyj­nych. Na naszym sta­no­wisku wypo­sa­żonym w robota prze­my­sło­wego firmy Kuka testu­jemy różne roz­wią­za­nia i zdo­by­wamy doświad­cze­nie w jego pro­gra­mo­wa­niu i inte­gra­cji z róż­nymi ste­row­nikami PLC. Opra­co­wa­li­śmy już metodę nakła­da­nia powłok ochron­nych na matryce, wyci­na­nie otwo­rów w rurach pla­sti­ko­wych o róż­nych śred­ni­cach a ostat­nie opra­co­wa­nie, współ­pracę robota z maszyną do wier­ce­nia otwo­rów można zoba­czyć pod załą­czo­nym adre­sem

SYSTEMY TRACEABILITY – AUTOMAT SPAWALNICZY

Wyko­nany przez nas auto­mat spa­wal­ni­czy prze­zna­czony do spa­wa­nia kor­pusu prze­kładni kie­row­ni­czej, gdzie wyma­gane jest uło­że­nie koło­wej spo­iny, został przez naszych inży­nie­rów wypo­sa­żony dodat­kowo w sys­tem tra­ce­abi­lity pozwa­la­jący kon­tro­lo­wać i reje­stro­wać para­me­try każ­dej wyko­na­nej przez maszynę spo­iny. System zapew­nia pełną kon­trolę pro­cesu spa­wa­nia i posiada funk­cję moni­to­ro­wa­nia oraz reje­stra­cji para­me­trów pro­cesu. Dedy­ko­wany ser­wer reje­struje war­to­ści natę­że­nia i napię­cia prądu spa­wa­nia oraz posuwu drutu dla każ­dego pro­du­ko­wa­nego detalu z czę­sto­tli­wo­ścią 10 Hz (prób­ko­wa­nie co 100 ms).

Przej­rzy­sty inter­fejs umoż­li­wia dostęp do danych archi­wal­nych i wyświe­tla­nie ich w for­mie wykre­sów. System umoż­li­wia rów­nież usta­wia­nie gra­nicy tole­ran­cji dla każ­dego reje­stro­wa­nego para­me­tru, co zapew­nia infor­ma­cję zwrotną do układu ste­ro­wa­nia w przy­padku wystą­pie­nia war­to­ści para­me­trów prze­kra­cza­ją­cych dopusz­czalne odchy­le­nia. Pozwala to wykryć nie­zgod­no­ści w pro­ce­sie spa­wa­nia pro­duktu bez­po­śred­nio na eta­pie pro­duk­cji, w momen­cie wyko­ny­wa­nia kon­tro­lo­wa­nej ope­ra­cji.

Tego typu roz­wią­za­nia można sto­so­wać do róż­nych detali wyma­ga­ją­cych ukła­da­nia cią­głych lub prze­ry­wa­nych spoin koło­wych, gdzie wyma­gana jest kon­trola pro­cesu z reje­stro­wa­niem wybra­nych para­me­trów spa­wa­nia.

Przy­kła­dem maszyn, gdzie wyko­rzy­sta­li­śmy powyż­sze roz­wią­za­nia są nasze jedno- i dwusta­no­wiskowe auto­maty spa­wal­ni­cze ASJ i ASJdp z manu­al­nym i auto­ma­tycz­nym usta­wie­niem pal­ni­ków oraz sys­temem moni­to­ro­wa­nia i reje­stra­cji pro­cesu spa­wa­nia. Podobne roz­wią­za­nia zasto­so­wa­li­śmy także do naszych auto­ma­tów spa­wal­ni­czych, słu­żą­cych do linio­wego ukła­da­nia spoin.

SYSTEM „PICK TO LIGHT”
wspomagający przepływ towaru z linii produkcyjnej do magazynu wysyłkowego

Dla jed­nego z naszych klien­tów z branży Auto­mo­tive opra­co­wa­li­śmy i wdro­ży­li­śmy autor­ski sys­tem sygna­li­za­cji świetl­nej goto­wo­ści do odbioru skom­ple­to­wa­nych pojem­ni­ków zbior­czych na pro­dukty pako­wane bez­po­śred­nio z linii pro­duk­cyj­nej. System, oprócz bez­po­śred­niej sygna­li­za­cji kom­plet­no­ści opa­ko­wań zbior­czych, pozwala na reje­stro­wa­nie i wyświe­tla­nie w cza­sie rze­czy­wi­stym sta­ty­styk zwią­za­nych z rota­cją opa­ko­wań zbior­czych na każ­dym ze zde­fi­nio­wa­nych sta­no­wisk. Dostęp do danych bie­żą­cych, jak i histo­rycz­nych, jest moż­liwy sta­cjo­nar­nie oraz online za pośred­nic­twem prze­glą­darki inter­ne­to­wej. Całą funk­cjo­nal­ność uzy­ska­li­śmy poprzez inno­wa­cyjne wyko­rzy­sta­nie moż­li­wo­ści panelu HMI Pro­Face serii SP 5000 wypo­sa­żo­nego w inter­fejs Smart Por­tal umoż­li­wia­jący inte­gra­cję danych z urzą­dzeń pro­duk­cyj­nych z apli­ka­cjami biu­ro­wymi, bez koniecz­no­ści opra­co­wy­wa­nia i wdra­ża­nia dedy­ko­wa­nej apli­ka­cji do prze­twa­rza­nia i wizu­ali­za­cji danych.

System sygna­li­za­cji świetl­nej opiera się na zasa­dzie prze­ka­zy­wa­nia infor­ma­cji wizu­al­nej pomię­dzy strefą pako­wa­nia kom­po­nen­tów a strefą odbioru skom­ple­to­wa­nych pojem­ni­ków na kom­po­nenty. Infor­ma­cja wizu­alna polega na sygna­li­zo­wa­niu zmiany sta­tusu boksu, do któ­rego pako­wane są poje­dyn­cze pro­dukty z linii mon­ta­żo­wej poprzez zaświe­ce­nie kon­tro­lki o okre­ślo­nym kolo­rze. Po stro­nie ope­ra­torów kom­ple­tu­ją­cych pojem­niki na kom­po­nenty zain­sta­lo­wane są kasety z przy­ciskiem do zmiany sygna­li­za­cji sta­tusu pojem­nika (w trak­cie pako­wa­nia / gotowy do odbioru). Po skom­ple­to­wa­niu pro­duk­tów w pojem­niku ope­ra­tor naci­ska odpo­wiedni przy­cisk, zmie­nia­jąc kolor sygna­li­za­cji świetl­nej w stre­fie odbioru skom­ple­to­wa­nych pojem­ni­ków tj. po stro­nie ope­ra­tora odbie­ra­ją­cego. Kaseta ope­ra­tora paku­ją­cego wypo­sa­żona jest w przy­cisk i dwie kon­tro­lki sygna­li­zu­jące sta­tusy: 1. „w trak­cie pako­wa­nia” (kolor zie­lony) / 2. „gotowy do odbioru” (kolor czer­wony). Po prze­kro­cze­niu nor­ma­tyw­nego czasu ocze­ki­wa­nia na odbiór skom­ple­to­wa­nego pojem­nika lampka sygna­li­za­cyjna zacznie migać, wska­zu­jąc w ten spo­sób miej­sce o naj­wyż­szym prio­ry­te­cie odbioru.

Ope­ra­tor odbie­ra­jący w trak­cie zabie­ra­nia pojem­nika kwi­tuje odbiór, naci­ska­jąc przy­cisk po swo­jej stro­nie, co powo­duje ponowną zmianę sygna­li­za­cji po obu stro­nach na kolor zie­lony. Sygna­li­za­cja zie­lo­nym kolo­rem utrzy­muje się do czasu ponow­nej zmiany sta­tusu po skom­ple­to­wa­niu pojem­nika przez ope­ra­tora paku­ją­cego. Zmiana sta­tusu jest reali­zo­wana za pośred­nic­twem ste­row­nika, zapro­gra­mo­wa­nego w spo­sób umoż­li­wia­jący pra­wi­dłowe dzia­ła­nie sys­temu oraz wizu­ali­zo­wa­nie stanu na poszcze­gól­nych sta­no­wi­skach na ekra­nach tele­wi­zo­rów LED.

Współpraca robota z maszyną do wiercenia

Nasze realizacje na całym świecie


Od lat nieustannie dbamy o dobry wizerunek
i jakość oferowanych usług. Jesteśmy dumni, że należymy do grona firm wyróżnionych w programie „Przedsiębiorstwo Fair Play”. Rokrocznie przyznawane nam certyfikaty Fair Play oznaczają, że przestrzegamy standardów dobrej współpracy z wszystkimi interesariuszami i dbamy o to, aby zdobyte partnerstwa stale się rozwijały.