Utrzymanie ruchu

Utrzy­ma­nie ruchu w zakre­sie maszyn, obiek­tów i insta­la­cji prze­my­sło­wych to jedna z głów­nych i naj­star­szych usług ofe­ro­wa­nych przez naszą Spółkę. Od początku naszej dzia­łal­no­ści wyko­ny­wa­li­śmy tego typu usługi dla sze­regu firm, zaczy­na­jąc od FAE Apena SA – firmy, z któ­rej się wywo­dzimy – poprzez GEPC, Fiat Power­train na ABB koń­cząc.

Obec­nie na wysoki poziom świad­czo­nej przez nas usługi składa się wiele czyn­ni­ków. Naj­waż­niej­szym z nich jest wyspe­cja­li­zo­wana i stała karda fachow­ców, z wie­lo­let­nim doświad­cza­niem. Doświad­cze­nie naszych spe­cja­li­stów jest wspo­ma­gane nowo­cze­snym sprzę­tem a meto­do­lo­gia i roz­wój naszych służb podąża za świa­to­wymi tren­dami i wyma­ga­niami.

W opar­ciu o ana­lizę kry­tycz­no­ści i histo­rii awa­rii oraz prze­sto­jów obsłu­gi­wa­nego przez nas parku maszy­no­wego, opty­mal­nie dobie­ramy swoje dzia­ła­nia, w celu uzy­ska­nia ocze­ki­wa­nego efektu. W głów­nej mie­rze sku­piamy się na pre­wen­cjipre­dyk­cji, ale tam, gdzie jest to uza­sad­nione, sto­su­jemy rów­nież podej­ście reak­cyjne.

Regu­lar­nie two­rzona baza wie­dzy jest uzu­peł­niana o ana­lizę wyni­ków z prze­glą­dów tech­nicz­nych, TPM, badań ter­mo­wi­zyj­nych, ultra­dź­wię­ko­wych, wibro­aku­styki oraz ana­lizy składu che­micz­nego i wiel­ko­ści zanie­czysz­czeń oleju. Pro­ak­tywne podej­ście pozwala nam na osią­ga­nie mak­sy­mal­nych oszczęd­no­ści przy jed­no­cze­snym ogra­ni­cza­niu prze­sto­jów maszyn.

W ramach kom­plek­so­wej usługi ofe­ru­jemy rów­nież:

  • kom­plek­sową gospo­darkę smarną, ze stałą lub cza­sową fil­tra­cją oleju,
  • audyty bez­pie­czeń­stwa,
  • dosto­so­wy­wa­nie maszyn do obo­wią­zu­ją­cych wyma­gań praw­nych,
  • relo­ka­cje,
  • wspar­cie w udo­sko­na­la­niu pro­ce­sów pro­duk­cyj­nych,
  • kon­ser­wa­cję i ser­wis urzą­dzeń pod­le­ga­ją­cych pod UDT,
  • pro­wa­dze­nie maga­zynu czę­ści zamien­nych,
  • nad­zór nad doku­men­ta­cją
  • inne dzia­ła­nia, wyni­ka­jące z indy­wi­du­al­nych potrzeb Klienta.

Jakość naszej usługi bazuje przede wszyst­kim na dobrej i rze­tel­nej reali­za­cji prac, kom­plek­so­wej obsłu­dze i dobrej współ­pracy z Klien­tem, w celu uzy­ska­nia mak­sy­mal­nej nie­za­wod­no­ści parku maszy­no­wego i wyso­kiego poziomu wskaź­nika OEE.

Realizacje na całym świecie


Idea CSR - Społecznej Odpowiedzialności Biznesu
przekładająca się na promowanie pozytywnych i etycznych działań w biznesie, kształtowanie pozytywnych relacji z partnerami, a także na troskę o środowisko naturalne to dla nas: polityka szkolenia zawodowego, akcje charytatywne np. WOŚP, Szlachetna Paczka, a także wspieranie lokalnych inicjatyw.