Robotyzacja

Dyspo­nu­jemy opro­gra­mo­wa­niem oraz wła­snym sta­no­wiskiem zro­bo­ty­zo­wa­nym, prze­zna­czonym do prze­pro­wa­dza­nia symu­la­cji i testów w ramach reali­zo­wa­nych przez nas pro­jek­tów robo­ty­za­cji pro­ce­sów pro­duk­cyj­nych.

Na naszym sta­no­wisku wypo­sa­żonym w robota prze­my­sło­wego firmy Kuka testu­jemy różne roz­wią­za­nia i zdo­by­wamy doświad­cze­nie w jego pro­gra­mo­wa­niu i inte­gra­cji z róż­nymi ste­row­nikami PLC. Opra­co­wa­li­śmy już metodę nakła­da­nia powłok ochron­nych na matryce, wyci­na­nie otwo­rów w rurach pla­sti­ko­wych o róż­nych śred­ni­cach a ostat­nie opra­co­wa­nie, współ­pracę robota z maszyną do wier­ce­nia otwo­rów można zoba­czyć pod załą­czo­nym adre­sem

Współpraca robota z maszyną do wiercenia