System PICK TO LIGHT wspomagający przepływ towaru z linii produkcyjnej do magazynu wysyłkowego

Dla jed­nego z naszych klien­tów z branży Auto­mo­tive opra­co­wa­li­śmy i wdro­ży­li­śmy autor­ski sys­tem sygna­li­za­cji świetl­nej goto­wo­ści do odbioru skom­ple­to­wa­nych pojem­ni­ków zbior­czych na pro­dukty pako­wane bez­po­śred­nio z linii pro­duk­cyj­nej.

System, oprócz bez­po­śred­niej sygna­li­za­cji kom­plet­no­ści opa­ko­wań zbior­czych, pozwala na reje­stro­wa­nie i wyświe­tla­nie w cza­sie rze­czy­wi­stym sta­ty­styk zwią­za­nych z rota­cją opa­ko­wań zbior­czych na każ­dym ze zde­fi­nio­wa­nych sta­no­wisk. Dostęp do danych bie­żą­cych, jak i histo­rycz­nych, jest moż­liwy sta­cjo­nar­nie oraz online za pośred­nic­twem prze­glą­darki inter­ne­to­wej. Całą funk­cjo­nal­ność uzy­ska­li­śmy poprzez inno­wa­cyjne wyko­rzy­sta­nie moż­li­wo­ści panelu HMI Pro­Face serii SP 5000 wypo­sa­żo­nego w inter­fejs Smart Por­tal umoż­li­wia­jący inte­gra­cję danych z urzą­dzeń pro­duk­cyj­nych z apli­ka­cjami biu­ro­wymi, bez koniecz­no­ści opra­co­wy­wa­nia i wdra­ża­nia dedy­ko­wa­nej apli­ka­cji do prze­twa­rza­nia i wizu­ali­za­cji danych.

System sygna­li­za­cji świetl­nej opiera się na zasa­dzie prze­ka­zy­wa­nia infor­ma­cji wizu­al­nej pomię­dzy strefą pako­wa­nia kom­po­nen­tów a strefą odbioru skom­ple­to­wa­nych pojem­ni­ków na kom­po­nenty. Infor­ma­cja wizu­alna polega na sygna­li­zo­wa­niu zmiany sta­tusu boksu, do któ­rego pako­wane są poje­dyn­cze pro­dukty z linii mon­ta­żo­wej poprzez zaświe­ce­nie kon­tro­lki o okre­ślo­nym kolo­rze. Po stro­nie ope­ra­torów kom­ple­tu­ją­cych pojem­niki na kom­po­nenty zain­sta­lo­wane są kasety z przy­ciskiem do zmiany sygna­li­za­cji sta­tusu pojem­nika (w trak­cie pako­wa­nia / gotowy do odbioru). Po skom­ple­to­wa­niu pro­duk­tów w pojem­niku ope­ra­tor naci­ska odpo­wiedni przy­cisk, zmie­nia­jąc kolor sygna­li­za­cji świetl­nej w stre­fie odbioru skom­ple­to­wa­nych pojem­ni­ków tj. po stro­nie ope­ra­tora odbie­ra­ją­cego. Kaseta ope­ra­tora paku­ją­cego wypo­sa­żona jest w przy­cisk i dwie kon­tro­lki sygna­li­zu­jące sta­tusy: 1. „w trak­cie pako­wa­nia” (kolor zie­lony) / 2. „gotowy do odbioru” (kolor czer­wony). Po prze­kro­cze­niu nor­ma­tyw­nego czasu ocze­ki­wa­nia na odbiór skom­ple­to­wa­nego pojem­nika lampka sygna­li­za­cyjna zacznie migać, wska­zu­jąc w ten spo­sób miej­sce o naj­wyż­szym prio­ry­te­cie odbioru.

Ope­ra­tor odbie­ra­jący w trak­cie zabie­ra­nia pojem­nika kwi­tuje odbiór, naci­ska­jąc przy­cisk po swo­jej stro­nie, co powo­duje ponowną zmianę sygna­li­za­cji po obu stro­nach na kolor zie­lony. Sygna­li­za­cja zie­lo­nym kolo­rem utrzy­muje się do czasu ponow­nej zmiany sta­tusu po skom­ple­to­wa­niu pojem­nika przez ope­ra­tora paku­ją­cego. Zmiana sta­tusu jest reali­zo­wana za pośred­nic­twem ste­row­nika, zapro­gra­mo­wa­nego w spo­sób umoż­li­wia­jący pra­wi­dłowe dzia­ła­nie sys­temu oraz wizu­ali­zo­wa­nie stanu na poszcze­gól­nych sta­no­wi­skach na ekra­nach tele­wi­zo­rów LED.