Zaproszenie do składania ofert na zakup nieruchomości w centrum Bielska-Białej

W związku z wieloma zapytaniami, termin składania ofert oraz otworzenia ofert został przesunięty na 28 września 2021.

Zarząd Spółki Apena-Remont z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Partyzantów 61a, 43-300 Bielsko-Biała, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VI Gospodarczy Sekcja Rejestrowa pod numerem KRS 0000140697, NIP 9372176881, REGON 07216144800000, kapitał zakładowy 259 000,00 zł, w całości opłacony, zaprasza do składania ofert celem udziału w przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej przy ulicy P. Bardowskiego w Bielsku-Białej.

W skład rzeczonej nieruchomości wchodzi prawo użytkowania wieczystego sąsiadujących z sobą działek gruntowych o numerach ewidencyjnych: 338/18 oraz 338/19, wraz z prawem własności budynków i urządzeń posadowionych na tej nieruchomości, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności:

  1. Działka o numerze ewidencyjnym 338/18, obręb Żywieckie Przedmieście, o powierzchni 0,0969 ha, wraz z prawem własności budynków trwale związanych z gruntem o charakterze gospodarczo-magazynowym.
  2. Działka o numerze ewidencyjnym 338/19, obręb Żywieckie Przedmieście, o powierzchni 0,4303 ha, wraz z prawem własności budynków trwale związanych z gruntem o charakterze gospodarczo-magazynowym.

Dla wyżej wymienionej nieruchomości Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VII Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod nr KW BB1B/0084193/8.

Dla powyższych działek Spółka Apena-Remont posiada pisemne zapewnienia o możliwości przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, miejskiej sieci ciepłowniczej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i doprowadzenia wody dla dwóch budynków mieszkalnych, wielorodzinnych o łącznej powierzchni zabudowy 1200 m2 oraz uzyskała prawomocną decyzję o warunkach zabudowy dla ww. inwestycji.

Regulamin przetargu (do pobrania)